Skip to main content

Songs

Songs

Baïlèro


Part of a series or song cycle:

Chants d'auvergne


Baïlèro

Pastré, dè dèlaï l’aïo
a gaïré dè boun ten,
dio lou baïlèro lèrô.
È n’aï pas gaïré, è dio, tu
baïlèro lèrô.
Pastré, lou prat faï flour,
li cal gorda toun troupèl,
dio lou baïlèro lèrô.
L’èrb ès pu fin’ ol prat d’oïçi,
baïlèro lèrô.
Pastré, couçi foraï,
èn obal io lou bèl rîou
dio lou baïlèro lèrô.
Espèromè, tè, baô çirca,
baïlèro lèrô.

Baïlèro

Shepherd over the river,
you are not afraid,
sing the baïlèro lèro.
I am not afraid, and you sing
baïlèro lèro.
Shepherd, the field is in flower,
bring your flock over here,
sing the baïlèro lèro.
The grass is finer in the field here,
baïlèro lèro.
Shepherd, the stream is between us,
I cannot cross,
sing the baïlèro lèro.
Wait, I will get you downstream,
baïlèro lèro.
© Naxos
Reproduced by kind permission of Naxos Music Group

If you would like to use our texts and translations, please click here for more information.

Sorry, no further description available.

Mailing List